Chấp Nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện

Khi truy cập www.canadianwood.com.vn (“Trang Web”), là quý vị chấp nhận các điều khoản và điều kiện liệt kê trong Các Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách về Quyền Riêng Tư (“Các Điều Khoản và Điều Kiện”) này mà không có giới hạn hoặc điều kiện nào khác. Forestry Innovation Investment Ltd. (“FII”) có thể sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện này bất cứ lúc nào. Nếu không muốn tuân theo Các Điều Khoản và Điều Kiện này, quý vị có thể rời Trang Web này ngay bây giờ.

Bảo Vệ Quyền Riêng Tư

FII cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách vãng lai và khách hàng của Trang Web này theo đúng luật lệ tỉnh bang và liên bang Canada. Tất cả dữ kiện thu thập liên quan đến việc sử dụng Trang Web này đều chịu chi phối của Chính Sách về Quyền Riêng Tư dưới đây.

Chính Sách về Quyền Riêng Tư

FII cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị khi quý vị đến thăm Trang Web này. FII không thu thập dữ kiện cá nhân về các cá nhân, chẳng hạn như tên và địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ e-mail, trừ phi người đến thăm Trang Web này cố ý cung cấp dữ kiện đó. Khi sử dụng Trang Web này, quý vị đồng ý tuân hành  Các Điều Khoản và Điều Kiện (kể cả Chính Sách về Quyền Riêng Tư này) và quý vị đồng ý cho phép FII thu thập, sử dụng và tiết lộ các dữ kiện do quý vị cung cấp cho Trang Web này theo đúng Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và cho các mục đích nêu trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Quý vị có thể thu hồi quyết định cho phép FII thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ kiện cá nhân bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào các hạn chế hợp đồng và pháp lý khi làm như vậy. Cũng xin lưu ý là nếu FII đã hoặc đang cung cấp dịch vụ cho quý vị, quyết định cho phép của quý vị sẽ vẫn có hiệu lực miễn là cần thiết để đạt được các mục đích nêu trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc nếu không thì đã được miêu tả cho quý vị vào lúc thu thập dữ kiện. Quý vị không được phép thu hồi quyết định cho phép đối với một số loại sử dụng và tiết lộ dữ kiện cá nhân (chẳng hạn như duy trì hồ sơ thương nghiệp và giao dịch hợp lý và những trường hợp tiết lộ cho các thực thể chính quyền theo đòi hỏi để tuân hành các đạo luật thích ứng).

Thu Thập Dữ Kiện – Dữ Kiện Cá Nhân

Theo Đạo Luật Tự Do Thông Tin và Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của British Columbia (“FOIPPA”), dữ kiện cá nhân gồm các dữ kiện được ghi lại về những người có thể nhận biết được là ai (chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email). Chi tiết liên lạc thương nghiệp hay công việc không được xem là “dữ kiện cá nhân”. Dữ kiện được FII thu thập từ Trang Web này, do quý vị cung cấp hoặc thu thập từ quý vị, có thể phải tuân theo các điều kiện của FOIPPA.

Nói chung chúng tôi sử dụng dữ kiện cá nhân do quý vị cung cấp để thông tin điện tử, Cập Nhật RSS và truyền thông bằng email, như được nêu trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này. Quý vị có thể rút tên để không nhận tin tức điện tử, Cập Nhật RSS và truyền thông bằng email từ dữ kiện FII thu thập từ hoặc qua Trang Web này sẽ không được dùng để lập thành hồ sơ cá nhân dựa trên quá trình xem các trang web trên mạng, mà cũng sẽ không được bổ túc bằng dữ kiện từ những nguồn khác.

Thu Thập Dữ Kiện – Tranh Giải và Khảo Sát Ý Kiến

Thỉnh thoảng Trang Web này có thể mở cuộc tranh giải hoặc hỏi dữ kiện từ người sử dụng bằng cách khảo sát ý kiến. Việc tham gia các cuộc tranh giải hoặc khảo sát ý kiến này là do tự nguyện và có thể cần phải tiết lộ dữ kiện cá nhân. Dữ kiện được yêu cầu cung cấp trong một cuộc tranh giải có thể gồm chi tiết liên lạc, chẳng hạn như tên và địa chỉ, và dữ kiện nhân khẩu. Chi tiết liên lạc sẽ chỉ được dùng để thông báo về những người trúng giải và trao giải. Dữ kiện khảo sát ý kiến sẽ chỉ được dùng trên căn bản gộp chung (chứ không để nhận biết được từng người).

Thu Thập Dữ Kiện – Emails

FII dành cho những người đến thăm Trang Web này cơ hội được liên lạc bằng email. FII sẽ không gửi cho quý vị bất cứ email nào trừ phi quý vị chọn gia nhập danh sách nhận thư từ liên lạc. Nếu quý vị quyết định gia nhập danh sách này, quý vị sẽ thỉnh thoảng nhận được email từ FII về tin tức mới mà FII tin là quý vị muốn biết.

Nếu quý vị muốn rút tên ra khỏi danh sách nhận email và thư từ liên lạc hoặc không muốn FII sử dụng địa chỉ email của quý vị, xin liên lạc với info@canadianwood.com.vn để xin rút tên.

Thu Thập Dữ Kiện – Cookies

Cookies là các văn bản dữ kiện nhỏ được trình duyệt internet lưu lại trong đĩa cứng của máy vi tính. Cookies của Trang Web này không lưu lại hoặc chứa bất cứ dữ kiện cá nhân nào. Quý vị có thể cài đặt trình duyệt để thông báo cho mình hoặc từ chối nhận cookie; tuy nhiên, một số đặc điểm của Trang Web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng mức hoặc không sử dụng được nếu trình duyệt internet của quý vị được cài đặt để không nhận cookies.

Thu Thập Dữ Kiện – Tập Tin Lưu

FII có thể tự động thu thập, hoặc nhờ một thành phần thứ ba thu thập, một số dữ kiện về số người ghé đến Trang Web của chúng tôi và lưu lại trong những tập tin lưu. Cho mục đích này, chúng tôi dùng địa chỉ Internet Protocol (IP) để phân tích các khuynh hướng, điều hành Trang Web, theo dõi chiều hướng thăm viếng trên mạng để cứu xét gộp chung, và thu thập dữ kiện nhân khẩu tổng quát để sử dụng gộp chung. FII không dùng dữ kiện này để lập thành hồ sơ từng người sử dụng. Địa chỉ IP không được liên kết với dữ kiện cá nhân.

Thu Thập Dữ Kiện – Tiết Lộ

FII chỉ cho phép các nhân viên và đại lý của mình xem dữ kiện cá nhân về những người đến thăm Trang Web của chúng tôi nếu công việc của họ cần phải biết các dữ kiện này. FII hiện thu thập, lưu trữ, truy cập và điều hành dữ kiện cá nhân của quý vị trên các máy chủ ở Việt Nam và Canada.

Nếu quý vị yêu cầu thông tin qua Trang Web này (qua info@canadianwood.com.vn), FII có thể đòi hỏi các đại lý kỹ thuật, nguồn cung cấp dịch vụ hoặc tổ chức liên kết của chúng tôi (“Những Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ”) thực hiện các dịch vụ cho FII đáp ứng yêu cầu của quý vị. Khi sử dụng Trang Web này, và khi yêu cầu thông tin qua info@canadianwood.com.vn là quý vị đồng ý cho FII cung cấp email của quý vị cùng với yêu cầu thông tin gốc cho Những Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ để đáp ứng quý vị. FII áp dụng các biện pháp theo hợp đồng hoặc các biện pháp khác hợp lý về thương mại để bảo vệ dữ kiện cá nhân của quý vị nếu được lưu trữ, sử dụng, tiết lộ cho, lập thủ tục hoặc được Những Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ này giải quyết hoặc vận dụng.

Truy Cập Dữ Kiện Cá Nhân

Quý vị có thể yêu cầu truy cập dữ kiện cá nhân của mình đang được FII lưu trữ hoặc kiểm soát. Quý vị phải lập văn bản yêu cầu và cung cấp bằng chứng về danh tính. FII sẽ cố đáp ứng yêu cầu của quý vị càng sớm càng tốt khi có thể được, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng phải trong vòng ba mươi (30) ngày và sẽ gửi văn bản thông báo cho quý vị nếu cần thêm thời gian.

Muốn Biết Thêm Chi Tiết

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với văn phòng của viên chức phụ trách quyền riêng tư tại info@canadianwood.com.vn .

Nếu quý vị không hài lòng về đáp ứng của FII đối với thắc mắc của mình hoặc muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với Văn Phòng Ủy Viên Thông Tin và Quyền Riêng Tư cho British Columbia.

Bảo Vệ Các Quyền Tài Sản Trí Tuệ

FII tuyệt đối thi hành việc bảo vệ các quyền tài sản trí tuệ, gồm tất cả bằng sáng chế, bản quyền và thương hiệu. Hình ảnh, biểu tượng, văn từ, hồ sơ, văn bản điện tử và tập tin hình ảnh, thính thị và các đoạn phim, và các tài liệu khác trên Trang Web này được các đạo luật về bản quyền và các khoản hạn chế khác bảo vệ. Tài liệu và tin tức từ Trang Web này chỉ dành để thông tin và sử dụng không phải cho mục đích thương mại.

Đường Liên Kết

Trang Web này có thể cung cấp những đường liên kết đến các trang web khác để tham khảo. Chính sách về quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng của các trang web đó có thể khác với Các Điều Khoản và Điều Kiện này. FII hoàn toàn không có trách nhiệm về hoặc chịu trách nhiệm cho nội dung trên các trang web khác đó, hoặc về quyền riêng tư của quý vị sau khi quý vị đã bấm đến các trang web đó. Quý vị nên xem xét các điều khoản và điều kiện cùng chính sách về quyền riêng tư được công bố trên tất cả các trang web quý vị đến xem qua những đường liên kết từ Trang Web này.

Pháp Lý

Nội Dung “thấy sao là vậy”

Trang Web này và tất cả mọi dữ kiện trên mạng này được cung cấp trên căn bản “thấy sao là vậy” chứ không rõ rệt hoặc hàm ý bảo đảm bất cứ điều gì thuộc loại nào. FII tuyên bố rõ rệt là hoàn toàn không hàm ý bảo đảm bất cứ điều gì thuộc bất cứ loại gì, kể cả hàm ý bảo đảm phẩm chất sản phẩm, mức độ thích hợp cho một mục đích nào đó, và không vi phạm quyền tài sản trí tuệ.

Không Trình Bày hoặc Bảo Đảm Bất Cứ Điều Gì

Không trình bày, và không bảo đảm bất cứ điều gì, dù là rõ rệt hay hàm ý, về mức độ đầy đủ hoặc chính xác của bất cứ tin tức nào trên Trang Web này. FII hoặc bất cứ tổ chức hợp tác, nguồn cung cấp, đồng sự hoặc các thành phần liên kết nào có tham gia vào việc lập ra, sản xuất hoặc giao Trang Web này hoặc nội dung trên Trang Web, đều không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi lầm hoặc thiếu sót nào trong nội dung của Trang Web này, hoặc cho việc quý vị sử dụng Trang Web hoặc dữ kiện đăng trên Trang Web này. Tin tức và nội dung của Trang Web này có thể đã cũ, và FII không cam kết cập nhật tin tức và nội dung của Trang Web này.

Không Cổ Động

Những chỗ trên Trang Web này có đề cập đến bất cứ sản phẩm, tiến trình hoặc dịch vụ cụ thể nào đó, dù bằng tên thương mại, thương hiệu, công ty hoặc loại nào khác, đều không có nghĩa là FII cổ động hoặc hàm ý cổ động, đề nghị hoặc thiên vị thuộc bất cứ loại nào, và FII hoàn toàn không có trách nhiệm về hoặc chịu trách nhiệm cho việc quý vị sử dụng bất cứ tin tức, sản phẩm, tiến trình hoặc dịch vụ cụ thể nào như thế.

Việc Trang Web này có những đường liên kết với các trang web khác không có nghĩa là FII cổ động hoặc hàm ý cổ động, đề nghị hoặc thiên vị các trang web đó hoặc tin tức, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp trên hoặc qua các trang web đó, và FII hoàn toàn không có trách nhiệm về hoặc chịu trách nhiệm cho việc quý vị sử dụng, hoặc nội dung của, bất cứ trang web nào như thế.

Giới Hạn Trách Nhiệm

FII không có trách nhiệm về hoặc chịu trách nhiệm cho bất cứ hư hại gây ra cho máy vi tính hoặc tài sản nào khác của quý vị vì quý vị sử dụng Trang Web này hoặc bất cứ trang web nào khác liên kết đến hoặc từ Trang Web này.

FII hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất cứ người hoặc thực thể thương nghiệp nào cho bất cứ hư hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, phụ thuộc, quan trọng hoặc hư hại nào khác (gồm cả, nhưng không phải chỉ giới hạn vào, bất cứ thiệt hại nào về lợi nhuận, gián đoạn thương nghiệp hoặc mất mát chương trình hoặc dữ kiện, dù cho FII đã được khuyến cáo cụ thể về việc có thể xảy ra các hư hại như thế), dựa trên bất cứ loại sử dụng nào trên Trang Web này, nội dung, và bất cứ trang web nào khác liên kết với Trang Web này hoặc nội dung của các trang web liên kết đó.

Sửa Đổi

FII dành quyền thay đổi hoặc bổ sung Các Điều Khoản và Điều Kiện vào bất cứ lúc nào. Nếu FII có bất cứ thay đổi quan trọng nào trong Các Điều Khoản và Điều Kiện thì FII sẽ có các nỗ lực hợp lý để đăng công bố rõ ràng trên Trang Web này để cho biết đã có thay đổi những sẽ không thông báo cho quý vị về thay đổi này bằng cách nào khác.