Thông tin chi tiết / Catalogue

Các chủng loại và cấp độ gỗ vùng duyên hải B.C.

Tải xuống

Gỗ Độc cần bờ Tây

Tải xuống

Gỗ Thông SPF

Tải xuống

Gỗ Linh sam Douglas

Tải xuống

Gỗ Tuyết tùng đỏ

Tải xuống

Gỗ Bách vàng

Tải xuống

Video

Câu chuyện của gỗ ở B.C.

Công ngh ệ đã thay đổi nền ngành lâm nghiệp của B.C như thế nào

Quản lí rừng bền vững ở B.C.

中文语言

Sách hướng dẫn về Gỗ Độc cần bờ Tây / 西部铁杉产品手册

Tải xuống / 下载

Sách hướng dẫn về phân loại (Tiếng Trung Quốc Phổ Thông/Tiếng Anh) / 木材分等手册-中文/英文

Tải xuống / 下载

Nguyên tắc phân loại gỗ Độc cần bờ Tây chất lượng Shop and Better (Tiếng Trung Quốc Phổ Thông/Tiếng Anh) / 西部铁杉车间级及高等级分等规则– 中文/英文

Tải xuống / 下载

Các thông tin khác

Quản lí rừng bền vững tại tỉnh bang British Columbia

Tìm hiểu thêm

Các chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chứng nhận rừng của tỉnh bang British Columbia

Tìm hiểu thêm